Problemen en oplossingen

Succes boeken met stakeholdermanagement

De problemen die wij helpen oplossen doen zich voor in allerlei organisaties en betreffen uiteenlopende kwesties. Zaken waarin wij succes boeken met onze unieke aanpak van goed stakeholdermanagement. Want het managen van belanghebbenden maakt hét verschil. Bekijk hier hoe wij een aantal vaak voorkomende problemen hebben opgelost.

Veel voorkomende problemen in organisaties

Hoofdpijndossiers belemmeren realisatie verkiezingsprogramma

De wethouder slaagt er niet in om alle punten uit het verkiezingsprogramma te realiseren. Dat komt met name door de aanwezigheid van zogenoemde hoofdpijndossiers, waar medewerkers geen raad mee weten. De dossiers blijven liggen, terwijl de wethouder daar wel op wordt afgerekend.

Onze aanpak begint met een gedegen stakeholderanalyse. We kijken welke partijen welke belangen hebben – botsende belangen zijn vaak de oorzaak van hoofdpijndossiers – en kweken begrip voor elkaars standpunten. Een beetje water bij de wijn kan al voldoende zijn om draagvlak te creëren en iedereen weer in beweging te krijgen. Maar soms is er meer nodig. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het coachen van de wethouder, zodat hij of zij dergelijke problemen voortaan zelf kan voorkomen en zich kan wijden aan diens eigenlijke taak.

Case: reductie woningbouwprogramma

Projecten Openbare Ruimte komen niet van de grond

Het hoofd Openbaar Gebied loopt het gevaar dat de targets voor de afdeling niet behaald worden. Onderzoek toont aan dat er projectleiders zijn die niet goed genoeg functioneren, wat onder meer blijkt uit onduidelijke rapportages van de projectleiders. De organisatie waarbinnen de projecten uitgevoerd moeten worden, blijkt onvoldoende ingericht op de doelstellingen. Dit leidt tot onduidelijke rapportages aan het bestuur.

RPR Stakeholdermanagers zorgt in dit geval voor een coachingtraject voor de betreffende projectleiders. Als dat niet het gewenste resultaat heeft, gaan we op zoek naar projectleiders die de taak wel goed aankunnen. Daarnaast kijken we naar de bijbehorende bedrijfsprocessen en zorgen er samen met de opdrachtgever voor dat deze optimaal afgestemd worden op de doelstellingen.

Afdelingshoofd gemeente mist gevoel van sturing interne processen

Het hoofd Openbaar Gebied heeft onvoldoende inzicht in de financiën om een goede bestuursrapportage op te stellen. Dit wijst op een aantal diepere oorzaken. Een goed lopend bedrijfsproces en goede communicatie zou ertoe moeten leiden dat het hoofd afdoende van (financiële) informatie wordt voorzien om deugdelijke rapportages op te stellen.

Daarom neemt RPR in dit geval de betreffende bedrijfsprocessen goed onder de loep. We kijken waar de informatievoorziening hapert en welke partijen in beweging moeten komen om het hoofd goed te kunnen informeren. Daarnaast gaan we samen werken aan betere communicatie tussen de betrokken personen. Voor iedereen maken we duidelijk wie welke rol speelt in de informatievoorziening, en wat men daarbij van elkaar mag verwachten.

Conflictsituatie bewoners en bedrijven versus taakstelling gemeente

Het hoofd Ruimtelijke Ordening heeft te maken met een conflictsituatie tussen burgers en bedrijven. Hun belangen blijken te botsen met de taakstelling van de gemeente. Dat leidt tot problemen met betrekking tot het budget, de regelgeving en de capaciteit.

RPR pakt de problemen aan door middel van een traject van stakeholdermediation. We praten samen met de diverse stakeholders en maken de gemeenschappelijke belangen duidelijk. Zo ontstaat er wederzijds begrip en creëren we draagvlak, waardoor de klachten afnemen en er weer een werkbare situatie ontstaat.

Case: juridisch conflict over eigendomsrechten 

Conflicterende belangen en no control bij woningbouwproject

De projectdirecteur slaagt er niet in om een woningbouwproject efficiënt aan te sturen. Het ontbreekt onder meer aan een goed overzicht van kansen en risico’s, wat een probleem oplevert voor passende contractvorming. Ook weet hij niet precies welke stakeholders in de loop van het project een rol (gaan) spelen. Tijdens de realisatie ontstaan ook nog eens problemen die ingrijpen van een troubleshooter vereisen.

RPR pakt de problemen aan op grond van een goede stakeholderanalyse. Daardoor wordt duidelijk welke partijen allemaal een rol spelen en wat hun wensen en belangen zijn. Zo kan de projectdirecteur daar bij de aansturing rekening mee houden.

Een projectmanager van RPR lost problemen op die tijdens de realisatie ontstaan. Met behulp van mediation zorgen we er daarbij voor dat de betrokkenen begrip voor elkaars positie krijgen, waardoor ze beter kunnen samenwerken.

Case: herinrichting ENKA terrein

Case: nieuwbouwproject Park Zwanenberg

Optimalisatie bedrijfsprocessen Waterschap stuiten op weerstand

De directeur van een grote instelling ondervindt problemen bij het doorvoeren van een complexe reorganisatie. Er is veel interne weerstand tegen de beoogde veranderingen. Dat uit zich onder meer in een hoog ziekteverzuim, veranderingen die telkens veel tijd en moeite kosten, en frictie tussen de afdeling, het management en de directie. Er dient een nieuw afdelingshoofd te komen die zorgt dat er draagvlak ontstaat bij de medewerkers en de afdelingsprocessen weer op orde komen.

Door goed stakeholdermanagement kon RPR draagvlak creëren bij de medewerkers van de afdeling. Daaruit kwam een unieke oplossing. De functie van het afdelingshoofd werd ingevuld door twee personen: een verander-/HRM-manager die ervoor zorgde dat de medewerkers zich weer verbonden voelden met de bedrijfsdoelstellingen, en een bedrijfsprocesmanager die zich toelegde op het realiseren van de zakelijke doelen.

Case: reorganisatie Afdeling Zuiveren Hoogheemraadschap Rijnland

Wij werken voor gemeenten, waterschappen en ontwikkelaars.

Download nu onze brochure

Meerwaarde geven

Onze succesvolle aanpak is breed toepasbaar en werkt goed in allerlei sectoren. Ook als jouw specifieke probleem, project of organisatie hier niet genoemd staat, kunnen wij jou verder helpen.

Stakeholdermediation bij aanpassen woningbouwprogramma
Stakeholdermanagement voor gebiedsontwikkeling
Stakeholdermanagement voor bedrijfsoptimalisatie topsport

Meer informatie

Wil je meer weten over stakeholdermanagement, onze aanpak, praktijkvoorbeelden en de meerwaarde voor jouw organisatie?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Contactformulier Oplossingen

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

directeur

06- 41 189 098