Optimalisatie Dorpshart Zwartewaal

Opdrachtgever: Gemeente Brielle

Probleem

De gemeente Brielle is voornemens in de kern Zwartewaal een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling vorm te gaan geven. De locatie heeft duidelijk sociaal / economisch behoefte aan een herstructurering van het dorpshart en vernieuwing van de voorzieningen. De wens is nieuwbouw van de basisschool, de sporthal en het dorpshuis. Het voornemen om dit op te pakken is al een aantal jaren aanwezig en er is een start gemaakt met een ruimtelijke planontwikkeling in participatie met de bewoners.

Problematiek zat met name op het vlak van financiële haalbaarheid, de hoeveelheid aan betrokken stakeholders, de complexiteit van de binnenstedelijke ontwikkeling daardoor en de bemensing intern. Draagvlak en vertrouwen bij de bewoners kon verbeterd worden. Bovendien ontbrak de helicopterview/bemensing over de algehele ontwikkeling met bijbehorende juridische regelgeving en contractvorming. Aan RPR is gevraagd om de rol van eindverantwoordelijk procesmanager op zich te nemen in de organisatie en deze gewenste ontwikkeling aan te sturen om tot een realisatie te gaan komen.

Aanpak

RPR Stakeholdersmanagers pakte deze vraagstelling aan door het in kaart brengen van alle interne en externe stakeholders. Door het houden van individuele gesprekken met stakeholders wist RPR de persoonlijke drijfveren van een ieder te doorgronden en vertrouwen te creëren. Vanuit een QuickScan naar de financiële haalbaarheid van het op tafel liggende plan, het doorvoeren van een, in participatie bedachte, benodigde optimalisatieslag van het programma en een stedenbouwkundige vertaalslag, is er gekomen tot draagvlak en enthousiasme voor het “nieuwe” plan. Door burgers te laten participeren met het kiezen van de stedenbouwkundige hoofdopzet en het organiseren van bewonersavonden, nemen onzekerheden af en staan omwonenden positiever tegenover de transitie.

Daarnaast is er uiteraard aandacht aan het opstellen van de GREX, passend binnen de BBV-regelgeving, aspecten als grondverwerving, onderhandelingen met grondeigenaren en de bestuurlijke afhechting van de algehele gebiedsontwikkeling.

Resultaat

Momenteel is het project in volle gang. Door het uitvoeren van goed stakeholdermanagement is het RPR gelukt om belangrijke stakeholders met elkaar in gesprek te laten gaan en tot besluiten te komen om zo samen optimaal de transitie aan te gaan. Inmiddels is er GREX vastgesteld door de Raad en is het ontwerpproces gestart wat betreft de Voorzieningen en de openbare ruimte. Ook de voorbereiding van de RO-procedure loopt in afstemming met de Provincie en het RAK.

Dit is een mooi voorbeeld van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de fases van Initiatief (1) & Locatieontwikkeling (2) overgaand naar inmiddels de fase van Projectontwikkeling (3).

Wil je meer informatie?

Zo veel verschillende belangen als er stakeholders zijn? Dan komt RPR goed tot zijn recht! Alle neuzen dezelfde kant op voor een resultaat waar iedereen achter staat. Dat gaat niet vanzelf, maar met geduld en veerkracht. Of vanuit de mens-mens relatie bouwen – zo noem ik dat wel eens. Hoe wij dat doen?

Vul je naam en telefoonnummer in, dan bellen we jou terug.

Raoul Rijntjes

Raoul Rijntjes

Directeur

06-41 189 098