Meer eisen, meer complexiteit, meer samenwerking

Voortdurend veranderende regels, steeds meer druk op de uitgaven en een groeiende groep belanghebbenden. Voor zorginstellingen groeit de noodzaak van stakeholdermanagement. Maar wat houdt dat in?

Al twintig jaar stijgen de zorgkosten voor Nederlanders. Omdat de overheid zo goed mogelijke zorg wil bieden, heeft dat tot veel veranderingen geleid. Dat is voor iedereen die in het zorgdomein werkzaam is merkbaar.

Zo is een groot deel van de zorgtaken overgedragen aan gemeenten. Daarmee wordt niet alleen op kosten bespaard, maar wordt de zorg ook dichter bij de zorgontvanger georganiseerd: thuis, in een vertrouwde omgeving. Zo kunnen ontvangers van zorg langer thuis wonen en blijven meedoen in de samenleving.

Zorgorganisaties onder druk
Goede zorg, dicht bij huis: het klinkt mooi. Maar de veranderingen leveren ook onrust op. Wie herinnert zich nog de berichten van gemeenten die de hulp bij het huishouden zodanig uitkleedden dat inwoners minder kwaliteit van zorg kregen? Het gevolg: zorginstellingen gingen failliet en verzorgingshuizen moesten sluiten. Ook voor de zorgprofessionals is het werk veranderd. Zo wordt er geregeld geklaagd over verplichte vijfminuten-registraties in de thuiszorg.

Van zorginstellingen wordt verwacht dat zij vaker en intensiever samenwerken met andere zorgorganisaties, maar ook met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties. Zij moeten hun zorg zo efficiënt als mogelijk leveren, hun werk op een goede manier verantwoorden en recht doen aan de wensen van de cliënten. Dit vraagt niet alleen veel professionaliteit, maar ook flexibiliteit van de organisaties. Waar een zorgorganisatie vroeger een overzichtelijk aantal stakeholders had, zijn dit er nu veel meer geworden.

Leren samenwerken
Het aantal stakeholders in de zorg zal alleen maar toenemen. Net als de veranderingen. Veel gemeenten kampen bijvoorbeeld met de opgave om hervormingen in het sociale domein te regisseren. Een andere uitdaging is om de vanuit het Rijk doorgevoerde efficiencykorting op de budgetten op te vangen en nieuwe inkoopmethodieken in te voeren.

Een concreet voorbeeld van de noodzaak tot stakeholdermanagement is het besluit om de GGZ-zorg vanaf 2020 meer aan huis te leveren. Ontvangers van die zorg zullen vaker in de wijken worden gehuisvest. Het zou niet verrassend zijn als onder omwonenden het Not In My Back Yard-effect zal optreden. Dit vraagt om passend beleid van woningcorporaties, zorgverleners, gemeenten en patiëntenverenigingen. Wie heeft daarbij de regie? En hoe zorg je als zorgverlener of als woningcorporatie voor een soepel en effectief proces? Dat vraagt om stakeholdermanagement.

Stakeholdermanagers
Organisaties – of dit nu ziekenhuizen, zorgverzekeraars, gemeenten, zorginstellingen of zelfs wooncorporaties zijn – moeten zich klaar maken voor de toekomst. Dat wil zeggen: samenwerkingsverbanden aangaan, processen innoveren, meer zorg aan huis leveren en tegelijk kostenefficiënt werken en een goed gekwalificeerd personeelsbestand beheren. Dit maakt stakeholdermanagement belangrijker dan ooit.

Om een duurzame samenwerking te realiseren is het van belang om:

  • Oog en aandacht te hebben voor ieders belangen;
  • Commitment te hebben van de stakeholders;
  • Objectiviteit te behouden;
  • Draagvlak onder je personeel te creëren.

Het nut van stakeholdermanagement
Of dit nu gaat om een samenwerking met een zorgpartner, met een zorgkantoor, met een welzijnsorganisatie of met de gemeente; het aangaan van een vruchtbare relatie met stakeholders maakt het verschil. RPR is ervaren in het begeleiden van organisaties in dit samenwerkingsproces. In de zorg, maar ook in gebieds- en vastgoedontwikkeling en bij gemeenten. Uit onze ervaring blijkt dat organisaties die aan stakeholdermanagement doen, hun processen zien versnellen en de doorlooptijd van projecten verkorten. Door alle stakeholders gedragen processen verlopen niet alleen sneller, ze leveren ook een beter resultaat. En ze besparen op kosten. Die organisaties bouwen aan hun relaties – voor de lange termijn.

Eveline Extra

Eveline Extra

zorg specialist